วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แบบถามตอบ

1.ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำโครงงานของนักเรียน ดังนี้
 • ได้รู้จักการประดิษฐ์ถุงเท้าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม ปัญหาและอุปสรรคที่เจอเเละจะต้องฝ่าฟันไปให้ได้ ได้รู้จักการทำงานแบบจริงจังไม่ใช่แบบเล่นๆเหมือนที่ผ่านมา
 • สามรถใช้ความรู้นี้มาใช้ประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าได้ เช่น

-อาจจะเปิดร้านขายตุ๊กตาจากถุงเท้าเพื่อหารายได้ ให้กับครอบครัว

-เปิดสถาบันสอนได้

2.การปฏิบัติที่ไม่มีปัญหา ดังนี้

 • ทุกคนต่างมีความมุ่งหวังที่จะทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 • สมาชิกภายในกลุ่มมีความสามัคคีกัน และมีความรับผิดชอบดี

3.ข้อผิดพลาดในการทำโครงงานและการแก้ไข ดังนี้

ข้อผิดพลาด

 • การทำงานในอินเตอร์เน็ตแล้วหางานไม่เจอ

วิธีการแก้ไข

 • พิมพ์งานที่หาไม่เจอใหม่อีกครั้ง แล้วตรวจดูข้อผิดพลาดจากนั้นก็saveลงในบล็อก

ข้อผิดพลาด

 • ลงมือทำตุ๊กตาแล้วทำผิดวิธี เช่น เย็บผิดวิธี

การแก้ไข

 • แก้ไขในส่วนที่ผิดพลาด แล้วลงมือปฏิบัติ ทำในส่วนที่ผิดใหม่อีกครั้ง

แบบประเมิน

ชื่อโครงงาน ตุ๊กตาจากถุงเท้า

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงงาน

1)น.ส.อมรรัตน์ ม้วนสูงเนิน

2)น.ส.อัชดาพร อึ่งสูงเนิน

3)น.ส.ปัทมา จันทร์ดี

4)น.ส.เบญจางค์ ถ่วงประโคน

จุดมุ่งหมายของโครงงาน

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2.เพื่อการส่งเสริมนักเรียนที่ที่รักงานประดิษฐ์

3.ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

4.สามารถหารายได้ให้แก่ครอบครัวได้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้โดยหาแบบที่ต้องการตามขั้นตอนของการวางแผนการทำงาน
จากนั้นลงมือปฏิบัติตกแต่งให้สวยงามเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ข้อสังเกตระหว่างปฏิบัติงาน

1.ความเหมาะสมของระยะเวลาเป็นระยะเวลากำลังดี

2.การปฏิบัติได้ เพราะงานออกมาดีตามที่ตั้งใจไว้

3.ผลการปฏิบัติตรงตามจุดมุ่งหมายที่ได้กำหนดไว้

4.ข้อบกพร่อง มีจุดที่ไม่ค่อยเรียบร้อยบางจุดก็ถือว่าดี

สรุปและข้อเสนอแนะ

สรุป
การดำเนินงานตามโครงงานครั้งนี้ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
แต่มีอุปสรรคบ้าง เช่น
 • สมาชิกในกลุ่มมีเวลาว่างไม่ตรงกัน
 • สมาชิกในกลุ่ม
  บางคนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
  เป็นต้น

แต่อุปสรรคดังกล่าว ไม่ได้ทำให้การดำเนินครั้งนี้มีปัญหา

ข้อเสนอแนะ

อยากให้สมาชิกภายในกลุ่มมีความตั้งใจในการทำงาน และสามัคคีกันมากกว่านี้

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

อุปกรณ์

อุปกรณ์

 1. เข็ม
 2. ด้าย
 3. ถุงเท้า
 4. สำลีหรือนุ่น
 5. อุปกรณ์ในการตกแต่งต่างๆ

จุดมุ่งหมาย

จุดมุ่งหมาย
 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 2. เป็นการส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักการรักงานประดิษฐ์
 3. เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใจเย็นขึ้น มีสมาธิและสติ
 4. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
 5. เป็นการส่งเสริมนักเรียนที่รักงานประดิษฐ์
 6. สามารถหารายได้ให้แก่ครอบครัวได้

ความสำคัญของโครงงาน

ความสำคัญของโครงงาน
เมื่อนำถุงเท้าธรรมดาๆ มาประดิษฐ์ตกแต่งให้สวยงาม โดยการออกรูปแบบต่างๆ เช่น การทำเป็นพวงกุญแจ ที่ห้อยโทรศัพท์ หรือแม้กระทั่งที่เด็กๆชอบที่สุดคือตุ๊กตา เราก็สามารกพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยนำถุงเท้าลายต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ตุกตาจากถุงเท้าเป็นตัวช่วยวิธีหนึ่งที่เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่สนใจในราคาแค่ไม่กี่บาท เพียงลงทุนแค่นิดเดียวก็จะได้ตุ๊กตาที่แสนสวย ได้ตรงตามใจเรา และยังเกิดจากฝีมือเราอีกและสามารถหารายได้ให้แก่ครอบครัวได้อีกด้วย